About UVSA Eastern Canada

Our Mission.

The United Vietnamese Students’ Association of Eastern Canada (UVSA Eastern Canada) is a non-profit organization, founded in 1997, dedicated to celebrating Vietnamese culture and to serve, empower, and unify the Vietnamese-Canadian community and Vietnamese Students’ Associations (VSAs) within Eastern Canada. As an organization, UVSA Eastern Canada’s regional mission emphasizes celebrating Vietnamese culture, encouraging philanthropy, cultivating leadership, and promoting unity among VSAs. UVSA Eastern Canada strives to create opportunities for youth and students to connect and build networks within our community, encourage collaboration and leadership, as well as give back to our community through our philanthropy work.

In addition to our own region, we are also one of fourteen regions associated with the Union of North American Vietnamese Student’ Associations (UNAVSA). UNAVSA is a non-profit, community-based organization dedicated to shaping the next generation of leaders from every associated VSA throughout Canada and the United States.

UVSA Eastern Canada (Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Phía Đông Canada) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1997 để tôn vinh văn hóa Việt Nam, khuyến khích các hoạt động nhân đạo, đào tạo kĩ năng lãnh đạo và đoàn kết các hội sinh viên Việt Nam vùng Eastern Canada. Chúng tôi phấn đấu đạt những mục tiêu qua việc tạo cơ hội cho sinh viên và giới trẻ gặp nhau và tạo mối quan hệ, qua đó hoạt động trên những dự án khác nhau và đóng góp cho cộng động.

Chúng tôi cũng là thành viên cũa UNAVSA Hội liên hiệp học sinh sinh viên Việt Nam vùng Bắc Mỹ, một tổ chức cộng động phi lợi nhuận hỗ trợ tất cả các hội sinh viên Việt Nam khắc Canada và Mỹ.